Дербес ақпараттың құпиялылық саясаты (бұдан әрі — Саясат) “ВИРАВИКС РУСЬ “ЖШҚ және/немесе оның үлестес тұлғалары, оның ішінде” ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ-мен (бұдан әрі – “ВИРАВИКС РУСЬ “ЖШҚ) бір топқа кіретін барлық тұлғаларды ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады пайдаланушы “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ сайттарының, сервистерінің, қызметтерінің, бағдарламаларының, өнімдерінің немесе қызметтерінің кез келгенін (бұдан әрі — “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ сервистері, сервистері) пайдалану кезінде және “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ-ның Пайдаланушымен кез келген келісімдер мен шарттарды орындау барысында ол туралы. Пайдаланушының жоғарыда аталған тұлғалардың бірімен қарым-қатынасы аясында көрсеткен саясатпен келісімі барлық басқа аталған тұлғаларға қолданылады.

“ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ сервистерін пайдалану Пайдаланушының осы Саясатпен және онда көрсетілген оның жеке ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісімін білдіреді; осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервистерді пайдаланудан бас тартуы тиіс.

 

  1. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ өңдейтін пайдаланушылардың жеке ақпараты

1.1. Осы Саясат шеңберінде “Пайдаланушының дербес ақпараты” деп мыналар түсініледі::

1.1.1. Пайдаланушы тіркеу (есептік жазба жасау) кезінде немесе сервистерді пайдалану барысында өзі туралы ұсынатын дербес ақпарат, оның ішінде Пайдаланушының дербес деректері. Сервистерді ұсыну үшін міндетті ақпарат арнайы белгіленген. Өзге ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады.

1.1.2. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ сервистеріне оларды құрылғыда орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен пайдалану процесінде автоматты түрде берілетін деректер, оның ішінде IP-мекенжайы, cookie файлдарының деректері, пайдаланушының браузері туралы ақпарат (немесе сервистерге қолжетімділік жүзеге асырылатын өзге бағдарлама), жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары, пайдаланушы пайдаланатын, қызметтерге қол жеткізу күні мен уақыты, сұралған беттердің мекен-жайы және басқа да ақпарат.

1.1.3. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ жекелеген Сервистерін пайдалану шарттарында қарастырылған Пайдаланушы туралы өзге ақпарат

1.2. Осы Саясат “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ Сервистерін пайдалану барысында өңделетін ақпаратқа ғана қолданылады “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушы “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ сайттарында, оның ішінде іздеу нәтижелерінде қолжетімді сілтемелер бойынша өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың сайттарымен ақпаратты өңдеуді бақыламайды және жауапты болмайды.

1.3. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушы ұсынатын жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның құқықтық қабілеттілігін бағалауға мүмкіндігі жоқ. Алайда, “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушы сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты ұсынатындығынан және осы ақпаратты өзекті күйде қолдайтындығынан туындайды. Дұрыс емес немесе жеткіліксіз ақпарат берудің салдары “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ қызметтерінің пайдаланушылық келісімінде айқындалған

  1. Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу мақсаттары

2.1. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ заңнамамен заңда белгіленген мерзім ішінде дербес ақпаратты міндетті түрде сақтау көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтерді ұсыну немесе Пайдаланушымен келісімдер мен шарттарды орындау үшін қажетті дербес ақпаратты ғана жинайды және сақтайды.

2.2. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушысының жеке ақпаратын келесі мақсаттарда өңдейді:

2.2.1. “ВИРАВИКС РУСЬ”ЖШҚ-мен сервистер, келісімдер мен шарттар шеңберінде тарапты сәйкестендіру;

2.2.2. Пайдаланушыға дербестендірілген Сервистерді ұсыну және келісімдер мен шарттарды орындау;

2.2.3. Пайдаланушымен байланыс, соның ішінде сервистерді пайдалануға, келісімдер мен шарттарды орындауға қатысты хабарламаларды, сұрау салуларды және ақпаратты жіберу, сондай-ақ пайдаланушыдан сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу;

2.2.4. Сервистердің сапасын жақсарту, оларды пайдалану ыңғайлылығы, жаңа сервистерді әзірлеу;

2.2.5. Жарнамалық материалдарды таргеттеу;

2.2.6. Иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.

  1. Пайдаланушылардың дербес ақпаратын өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары

3.1. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ нақты қызметтердің ішкі регламенттеріне сәйкес пайдаланушылардың жеке ақпаратын сақтайды.

3.2. Пайдаланушының жеке ақпаратына қатысты оның құпиялылығы сақталады, Пайдаланушы өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін өз еркімен ұсынған жағдайларды қоспағанда, жеке Қызметтерді пайдалану кезінде пайдаланушы өзінің жеке ақпаратының белгілі бір бөлігі жалпыға қол жетімді болатынына келіседі.

3.3. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ келесі жағдайларда пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

3.3.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін берді;

3.3.2. Аударым пайдаланушының белгілі бір қызметті пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен белгілі бір келісімді немесе шартты орындау үшін қажет;

3.3.3. Аударым заңнамада белгіленген рәсім аясында ресейлік немесе басқа қолданыстағы заңнамада қарастырылған;

3.3.4. Мұндай беру бизнесті сату немесе өзге де беру шеңберінде (толық немесе бір бөлігінде) жүргізіледі, бұл ретте сатып алушыға осы Саясаттың шарттарын сақтау жөніндегі барлық міндеттемелер ол алған дербес ақпаратқа қатысты ауысады;

3.3.5. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ-ның немесе Пайдаланушы Пайдаланушы келісімін, осы саясатты бұзған жағдайларда үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, немесе нақты сервистерді пайдалану шарттары бар құжаттар.

3.3.6. Пайдаланушының жеке ақпаратын иесіздендіру арқылы өңдеу нәтижесінде иесіздендірілген статистикалық деректер алынды, олар “ВИРАВИКС РУСЬ”ЖШҚ тапсырмасы бойынша зерттеулер жүргізу, жұмыстар орындау немесе қызметтер көрсету үшін үшінші тұлғаға беріледі

3.4. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушыларының дербес деректерін өңдеу кезінде “дербес деректер туралы” РФ Федералдық Заңын басшылыққа алады.

  1. Жеке ақпаратты өзгерту және жою. Деректерді міндетті түрде сақтау

4.1. Пайдаланушы тиісті сервистің дербес бөліміндегі дербес деректерді редакциялау функциясын пайдалана отырып, өзі ұсынған дербес ақпаратты немесе оның бір бөлігін кез келген уақытта өзгерте (жаңарта, толықтыра) алады.

4.2. Пайдаланушы info@viravix.com электрондық поштаға өтінім жазу арқылы белгілі бір есептік жазба шеңберінде өзі берген дербес ақпаратты жоя алады. 

4.3. Осы Саясаттың 4.1 және 4.2-тармақшаларында көзделген құқықтар заңнама талаптарына сәйкес шектелуі мүмкін. Атап айтқанда, мұндай шектеулер “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ-ның пайдаланушы өзгерткен немесе жойған ақпаратты заңнамада белгіленген мерзімге сақтау және мұндай ақпаратты заңнамалық белгіленген рәсімге сәйкес мемлекеттік органға беру міндетін көздеуі мүмкін.

  1. Cookie файлдары мен есептегіштердің көмегімен жеке ақпаратты өңдеу 

5.1. Пайдаланушы Интернет желісіндегі сайттарға кіру үшін пайдаланатын жабдық пен бағдарламалық қамтылымның cookie файлдарымен операцияларға тыйым салу (кез келген сайттар немесе белгілі бір сайттар үшін), сондай-ақ бұрын алынған cookie файлдарын жою функциясы болуы мүмкін екенін түсінеді.

5.2. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушы cookie файлдарын қабылдауға және алуға рұқсат берген жағдайда ғана белгілі бір сервисті ұсынуға болатындығын анықтауға құқылы.

5.3. Cookie файлының құрылымы, оның мазмұны мен техникалық параметрлері “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ-мен анықталады және пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

  1. Пайдаланушының дербес ақпаратын қорғау үшін қолданылатын шаралар

6.1. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ пайдаланушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

  1. Құпиялылық саясатын өзгерту. Қолданылатын заңнама

7.1. “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер енгізілген жағдайда өзекті редакцияда соңғы жаңарту күні көрсетіледі. Саясаттың жаңа редакциясы, егер саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

7.2. Осы Саясатқа және Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты пайдаланушы мен “ВИРАВИКС РУСЬ” ЖШҚ арасындағы қатынастарға Ресей Федерациясының құқығы қолданылады.

  1. Кері байланыс. Сұрақтар мен ұсыныстар

8.1. Пайдаланушы  info@viravix.com электрондық поштаның көмегімен операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.

page-loader